Informatieavond 2 augustus Kelsdonk/Zwermlaken

06-08-2022 21:48


Informatieavond 2 augustus Kelsdonk/Zwermlaken We kregen uitleg over het ontwerpplan Kelsdonk/Zwermlaken een onderdeel van Noordrand Midden. 


Achtergrond


Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en provincie Noord-Brabant gaan de waterhuishouding in Noordrand Midden aanpassen, in combinatie met natuurrealisatie in het kader van Natuurnetwerk Brabant. Deze werkzaamheden vinden plaats in de natuurgebieden Weimeren, Zwartenbergse Polder, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken (tezamen Noordrand Midden), ten noorden van Etten-Leur en Prinsenbeek. Ook zal een deel van een waterkering bij het deelgebied Weimeren worden versterkt.


In het ontwerp projectplan Kelsdonk/Zwermlaken staat aangegeven wat er binnen het gebied gaat veranderen in het watersysteem. Deze veranderingen in het watersysteem zijn nodig om de gewenste natuur in het gebied te realiseren. Het ontwerp projectplan Kelsdonk/ Zwermlaken is net als het ontwerp projectplan Weimeren fase 2 op 19 juli 2022 door het dagelijks bestuur vrijgegeven voor inspraak.


Verslag van informatiebijeenkomst. 

Er werd een goede uitleg gegeven, de belangstelling was niet groot. Eigenlijk waren er maar 4 bewoners en verder vanuit het waterschap 4 personen, Staatsbosbeheer was aanwezig en Arcadis die het project begeleidt met 2 personen. Misschien omdat het vakantietijd is. 


Men ging in op de inhoud van het projectplan en eigenlijk komen er geen grootschalige wijzigingen. Er komt een nieuwe inlaat erbij voor het vernatten van de natuur en voor de agrarische percelen rondom het gebied komt een aparte inlaat vanuit de Leurse Haven. Het natuurgebied wordt hierdoor losgekoppeld van het agrarische gebied. 

Ik heb gevraagd of het mogelijk is, gezien de problemen in de Westpolderplas met de blauwalg of er koppelkansen liggen en de inlaat voor de agrarische sector kan worden ingezet om doorstroming te krijgen in de plas. Dit wordt meegenomen. 


Verder werd uitgelegd dat er bospercelen bijkomen en dat het gebied veel achterstallig onderhoud heeft ten aanzien van de bestaande sloten. Vele sloten moeten worden uitgebaggerd en worden hersteld. Ook komen er sloten die een natuurlijke oever krijgen met begroeiing.  Er worden stuwen, duikers en dammen aangelegd. 

Ik heb gevraagd of er ook vispassages worden aangelegd i.v.m de stuwen? Dit was niet nodig want er zijn geen rondtrekkende vissen.  Gronden aankopen

Er zijn nog grondeigenaren waar ze nog geen overeenstemming mee hebben bereikt. Er werd uitgelegd dat voor de uitwerking van het plan zou het mooi zijn de gronden te kunnen opnemen in het plan. Echter ze gaan niet tot onteigenen over en zoeken nog naar een passende oplossing in geld of ruilgronden. Zijn de gronden niet te verwerven dan wordt er een passende vergoeding gegeven wanneer de gronden niet te bewerken zijn doordat het waterpeil omhoog is gegaan. 

Er volgt ook nog een recreatieplan en nieuw peilbesluit . Wat betreft de recreatie zal het voornamelijk het bestaande laarzenpad zijn en die krijgt uitbreiding in het gebied. 


Participatie 

Wat ik ervan gehoord en gezien heb is de participatie goed verlopen, er zijn gesprekken gevoerd met diverse groepen en omwonenden. Dit zie je ook terug in de presentatie van het projectplan. 


Zorgpunt

In het gebied zijn er dikwijls hangjongeren aanwezig, dit zou geen probleem zijn als ze de rust niet zouden verstoren en geen afval achterlaten. Er gebeuren daar zaken die je liever niet hebt. Er werd door een andere bewoner op gewezen dat dit ook ter sprake is geweest bij overleg met de wijkmanager. 

Ik heb de landbouwsluis ter sprake gebracht. Dit punt gaan ze samen met de gemeente Etten-Leur bespreken. Het gebied moet natuurlijk wel toegankelijk blijven voor hulpdiensten en derde die daar moeten zijn. 


Inspraak en indienen zienswijze 

Het enige wat mijn wel verbaasd is het feit dat de periode van inspraak en indienen zienswijze precies in de vakantieperiode valt. Misschien een optie om de termijn met een paar weken te verlengen omdat het vakantietijd is. 


Het ontwerpplan ligt ter inzage en men kan tot 2 september zienswijze indienen. Hierbij de link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2022-8532.html?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+Noordrand+Midden++nr+20&utm_medium=emailClasien de Regt 


Terug