Huishoudelijke hulp een puinhoop en oneerlijk......

12-10-2016 16:33

Na aanleiding van het eerste krantenartikel in Bn de Stem "Bezwaarmakers krijgen uren huishoudelijke hulp even terug. Heeft fractie de Regt hierover vragen gesteld, omdat het antwoord van de wethouder zeer teleurstellend was hebben de fracties PvdA, Ons Etten-Leur, Leefbaar Etten-leur en de Regt een brief met vragn gestuurd naar de wethouder. Zie hieronder de brief en persartikelen.

 

 

Aan het college van B en W

 

Onderwerp: huishoudelijke hulp

 

12 oktober 2016, Etten-Leur

 

Geacht college,

 

Tijdens de rondvraag van de “raad debatteert” op 9 oktober j.l. is er een vraag gesteld aan Wethouder Schouw, naar aanleiding van een kort bericht in Bn de Stem.

In het betreffende artikel wordt vermeld " Het Wmo-beleid voor huishoudelijke hulp gaat in de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen, Halderberge en Zundert op de schop.

Uitspraken van de Centrale Raad van Beroep nopen de vijf gemeenten hier toe. Totdat het nieuwe beleid er is, krijgen cliënten die afgelopen zomer bezwaar hebben aangetekend tegen hun nieuwe indicatie, hun oorspronkelijke aantal uren huishoudelijke hulp terug".
 

De vraag die aan de wethouder is gesteld is de volgende.

" Waarom krijgen alleen de cliënten die bezwaar hebben gemaakt tegen de vermindering van de huishoudelijke hulp hun oorspronkelijk aantal uren terug krijgen?"

De cliënten die geen bezwaar hebben gemaakt, maar ook niet tevreden zijn met het korten van hun uren, krijgen de oorspronkelijke uren niet terug" aldus de wethouder. Volgens hem ligt het enige argument voor deze ongelijkheid in het al dan niet maken van bezwaar.

 

 

Onderstaande fracties verbaast het dat de raad niet is geïnformeerd en ook dat hier onderscheid gemaakt wordt tussen cliënten die allen gebruik maken van huishoudelijke hulp via de WMO.

Bij wijziging/correctie van een verstrekking aan clienten dient die verstrekking aan alle rechthebbenden gelijk te zijn.

 

Wij hebben dan ook een aantal vragen:

  • 1. Waarom is dit niet gecommuniceerd met de gemeenteraad?

  • 2. Waarom krijgen de cliënten die bezwaar hebben gemaakt deze uren terug?

  • 3. Klopt het dat het in Etten-Leur om 53 cliënten gaat?

  • 4. Wat zijn de kosten die samenhangen met het teruggeven van de uren aan degene die bezwaar maakte?

  • 5. Waarom is er niet voor gekozen om alle cliënten hun uren terug te geven?

  • 6. Wat zijn de kosten als alle cliënten hun uren terug krijgen?

 

 

Wij zien uw reactie graag tegemoet,

 

Namens fractie van de PvdA , Ons Etten-Leur, Leefbaar Etten-Leur en de Regt

May Rijnen Lia Boeren. Piet van Hoof. Clasien de Regt

 

HARDE KRITIEK OP WMO-BELEID ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN

MARIËTTE DEN ENGELSE

Iedereen moet tijdelijk zijn oorspronkelijke aantal uren huishoudelijke hulp terugkrijgen, niet alleen de cliënten die bezwaar hebben aangetekend tegen hun nieuwe indicatie. Dat stellen de cliëntondersteuners Rob Heuveln en Jan de Leeuw uit Etten-Leur. Zij reageren daarmee op het nieuws dat Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert bezwaarmakers voorlopig hun oude uren hulp terug willen geven. Dit besluit namen deze zes gemeenten na juridische uitspraken. Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert beloven cliënten een 'schoon en leefbaar huis', maar een scherpe definitie daarvan ontbreekt. Gemeenten zijn daarvoor op de vingers getikt en moeten nu hun beleid wijzigen. Tot die tijd krijgen bezwaarmakers nu hun uren terug.

Tweedeling

"De tweedeling die zo ontstaat is krankzinnig", stelt Heuveln. "Het gros van de cliënten die geen bezwaar hebben aangetekend tegen hun indicatie is ook niet tevreden over de huishoudelijke hulp. Ze hebben alleen de moed of kunde niet om bezwaar te maken of weten de cliëntondersteuners niet te vinden."

Ze roepen cliënten op alsnog melding te doen bij het WMO-loket. "Daar kunnen ze aangeven dat het huis niet schoon is. Dan volgt een nieuwe indicatie en begint de hele film opnieuw", stellen de ondersteuners, die zo hopen dat ook deze mensen hun uren tijdelijk terug krijgen. Verder ligt de bal volgens de cliëntondersteuners bij de politiek. "Die moet actie ondernemen."

Clasien de Regt van fractie De Regt nam deze week al het voortouw in de gemeenteraad van Etten-Leur. "Mensen die geen bezwaar hebben aangetekend tegen hun indicatie zullen nu wel de haren uit hun hoofd trekken. Moeten die ook niet hun uren terug krijgen?" Wethouder Jean-Pierre Schouw vond van niet. "Wij gaan ervan uit dat mensen die geen bezwaar maken, tevreden zijn."

Onvrede

Volgens Martien de Bruijn, woordvoerder namens de vijf gemeenten, komt de onvrede bij mensen die geen bezwaar hebben gemaakt vaak voort uit de nieuwe manier van werken. "En die verandert niet. Het beleid waarbij cliënten uren huishoudelijke hulp toegekend kregen was ruimhartiger. In het nieuwe beleid vragen we meer van mensen zelf. Er is nu eenmaal sprake van verschraling."

De Bruijn en Schouw verwachten over een paar weken al meer duidelijkheid te hebben over het aangescherpte beleid voor huishoudelijke hulp.

"Alle indicaties worden dan opnieuw tegen het licht gehouden. Eerst die van de bezwaarmakers, maar daarna ook van de andere WMO-cliënten", stelt wethouder Schouw.

Wij gaan ervan uit dat mensen die geen bezwaar maken, tevreden zijn

Jean-Pierre Schouw, wethouder

 

Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen, Halderberge en Zundert teruggefloten

MARIËTTE DEN ENGELSE

Het WMO-beleid voor huishoudelijke hulp gaat in Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen, Halderberge en Zundert op de schop. Uitspraken van de Centrale Raad van Beroep nopen de vijf gemeenten hiertoe.

De gemeenten beloven cliënten een 'schoon en leefbaar huis'. Maar een goede definitie daarvan ontbreekt, zo blijkt uit de juridische uitspraken.

Totdat het nieuwe beleid er is, krijgen cliënten die afgelopen zomer bezwaar hebben aangetekend tegen hun nieuwe indicatie, hun oorspronkelijke aantal uren huishoudelijke hulp terug. Alleen in Moerdijk is dat niet bij iedereen het geval. "De tijd die wordt besteed aan de was wordt eraf getrokken. Die wordt nu namelijk verzorgd door de gemeente en niet meer door de thuiszorgorganisatie", legt een woordvoerster uit.

De vijf gemeenten hebben gezamenlijk per 1 januari 2016 een contract afgesloten met diverse thuiszorgaanbieders. Er is gekozen voor resultaatgericht indiceren. Dat houdt in dat cliënten niet langer een aantal uren huishoudelijke hulp krijgen toegekend. Het resultaat, een schoon en leefbaar huis, telt. "We betalen de zorgaanbieder een bepaald bedrag per vier weken. Die moet voor dat bedrag zorgen dat cliënten een schoon en leefbaar huis krijgen", verduidelijkt Martien de Bruijn, wethouder van Rucphen en woordvoerder namens de vijf gemeenten.

De gemeenten willen niet terug naar het indiceren in uren. "We houden vast aan resultaatgericht indiceren, maar de juridische uitspraken dwingen ons wel het beleid aan te passen. Het begrip 'schoon en leefbaar huis' moet duidelijker worden uitgelegd."

Onder leiding van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) worden momenteel onderzoeken gedaan en bouwstenen ontwikkeld op basis waarvan gemeenten hun beleid lokaal kunnen aanpassen.

"Die bouwstenen worden deze maand verwacht. Dan beginnen we met het aanpassen van ons beleid voor huishoudelijke hulp", meldt een woordvoerder van de gemeente Etten-Leur.

Afgelopen zomer hebben 53 inwoners uit Etten-Leur, 28 mensen uit de gemeente Moerdijk en 8 uit de gemeente Rucphen bezwaar aangetekend tegen de nieuwe indicatie die dus gebaseerd is op een schoon en leefbaar huis.

De Bruijn: "Bij de behandeling van deze bezwaren is besloten de bezwaarmakers tijdelijk hun eer dere uren-indicatie terug te geven, totdat het nieuwe beleid in werking treedt."

De gemeente baseert zich daarbij op recente uitspraken van de rechtbank. "Het is tijdelijk", benadrukt woordv oerder De Bruijn nog maar eens. "We willen niet de indruk wekken dat cliënten die bezwaar maken anders behandeld worden dan cliënten die niet bezwaar maken."

Zodra het beleid gewijzigd is, krijgen alle cliënten bericht over wat het effect van het nieuwe beleid is voor hun indicatie.

 

Terug