Algemene beschouwingen 2016

15-06-2016 20:23

Het is zoals het is en het is niet anders........


De tijd gaat snel, eerst een kleine terugblik op een paar zaken van het afgelopen raads-  jaar van juni 2015 tot juni 2016. Hoogtepunt voor fractie de Regt was toch wel dat, ondanks tegenslagen Bas Wilthagen zijn hulphond Venco heeft gekregen en daarnaast dat  Sjoerd Potters Tweede Kamerlid door middel van het indienen van een amendement op de begroting van WVS er een aanzienlijk bedrag is vrijgemaakt voorwetenschappelijke onderzoek. Met deze financiële middelen is het mogelijk om bewijs te verkrijgen dat epileptische hulphonden daadwerkelijk een verschil kunnen maken. 

Regelmatig heeft fractie de Regt zaken aangekaart, wat betreft het sociale domein en dan met name de WMO. Echter ambtelijk molens draaien langzaam, zodoende is stapeling van de eigen bijdrage nog steeds niet opgelost. Ook de hoge eigen bijdrage is niet aangepakt. 

Samen met Leefbaar Etten-Leur heeft fractie de Regt de kar getrokken om samen met alle andere fracties te komen tot een toeristenfonds. We hebben de ondernemers zover gekregen toch de stap te wagen en met de nodige hobbels is het toeristenfonds nu een feit. Jammer is het dan om te constateren dat de coalitie van CDA, APB en D66 in een coalitieoverleg afspraken maken om het toeristenfonds na hun hand te zetten. Hierdoor moesten ze toch even laten merken dat ze de touwtjes in handen hadden. Zeer jammer voor de politieke sfeer in onze gemeenteraad.

Heibeleid was voor fractie de Regt ook een hot-item. Echter door overleg te hebben met de ambtenaren is er nu een goede stap gezet. In de bouwaanvraag en bouwvergunning zijn nu richtlijnen opgenomen hoe om te gaan met heien. 

Over het kunstwerk in het Elisabethpark waar een aantal kinderen toch lelijk zijn gevallen, heeft fractie de Regt vragen gesteld aan het college. Nu staan er borden om ouders en kinderen erop te attenderen dat het kunstwerk weliswaar, volgens de gemeente, veilig is. Maar voorzichtigheid is geboden. Vreemd, als een kunstwerk veilig is om op te spelen zoals de gemeente heeft laten onderzoeken dan hoeven er toch geen waarschuwingsborden bij geplaatst te worden, toch?

Een moeilijk onderwerp is het plaatsen van urnen en het begraven van overledene. Toch heeft fractie de Regt hier aandacht voor gevraagd. En zoals al eerder gezegd, ambtelijke molens draaien langzaam, dus fractie de Regt verwacht niet eerder dan 1 januari 2017 een aanpassing in de tarieven. 

Vrijwilligers die verdienen altijd de aandacht van de gemeenteraad, zij zijn onmisbaar en als het dan eens fout gaat dan moet je als gemeenteraad en college hier actief mee aan de slag. Dit betekend voor fractie de Regt dat je alle partijen hoort en eventueel bemiddeld indien nodig.

Wat kan er beter en moet beter.

Sociale domein:

Het sociale domein en dan met name de WMO, 2015 was het jaar van beleid uitrollen en uitvoeren. In 2016 ontkomen we er niet aan, dat ingezet beleid moet worden aangepast. Wat fractie de Regt zorgen baart is dat we aan de voorkant niet investeren, zodat we aan de achterkant de gevolgen voorkomen. Twee voorbeelden:1.  hulphond voor epileptische patiënten waardoor ze zelfstandig kunnen blijven wonen wat een besparing op levert van € 30.000,- per jaar voor wonen in een woongroep. 

2. Hoge eigen bijdrage fors naar beneden bijstellen als dit een belemmering gaat vormen als een van de partners ziek wordt. Nu stopt de andere partner met werken omdat ze de hoge bijdrage niet kunnen betalen voor de zorg die nodig is. In de toekomst zal de partner die zijn werk heeft opgegeven waarschijnlijk afhankelijk worden van een uitkering. 

Hierbij een oproep, kijk met het keukentafel gesprek niet alleen naar, wat is nu nodig, maar wat is het beste voor nu en de toekomst.

Er is ook nog een slag te maken wat betreft de huishoudelijke hulp, rechtszaken hebben aangetoond dat gemeentes teveel overlaten aan zorgaanbieders. Gezien het feit dat er ook in Etten-Leur een aanzienlijk bedrag overblijft, vraagt fractie de Regt zich af of we niet te krampachtig zijn omgegaan met de bezuinigingen in de zorg. Het is nu belangrijk om te zorgen dat hulp in evenwicht komt en dat onze inwoners weer vertrouwen krijgen dat ze de zorg krijgen die ze ook nodig hebben. 

Door betere communicatie over de gemeentelijke zorgverzekering is er nu meer gebruik van gemaakt. Optimaal is het nog niet, fractie de Regt pleit er dan ook voor om alle chronisch zieken en gehandicapten te compenseren zoals ook de bedoeling is van de regeling. Het kan niet zo zijn dat men een zorgverzekering bij CZ moet afsluiten om voor compensatie in aanmerking te kunnen komen.

Subsidiebeleid:

Het subsidiebeleid in Etten-Leur gaat letterlijk op de schop, echter als we verenigingen en organisaties gaan korte moet dit wel in alle redelijkheid. Diegene die subsidie aanvragen werken veel met vrijwilligers, als je de contributie moet verhogen omdat de subsidie wordt verlaagd en je daardoor minder leden krijgt is dit de wagen achter het paard spannen. Zonder vrijwilligers kunnen verenigingen en organisaties niet draaien. 

Woningbouw:

Fractie de Regt wil hierbij een verzoek doen om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met Haansberg-Oost. Dat betekent een toegezegd onderzoek na de verkeersafwikkeling om bouw van woningen mogelijk te maken. Gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt en snelle afbouw van Schoenmakershoek en de Streek wordt het de hoogste tijd om Haansberg-Oost te voltooien. Wel denkt fractie de Regt dat de opzet in Haansberg-Oost anders zal moeten. Er is immers, ook door de komst van statushouders, meer vraag naar sociale woningbouw.


Gezien de redelijke financiële stabiele situatie kunnen we als gemeenteraad nieuwe initiatieven en plannen van inwoners uitvoeren. Door overheidsparticipatie en burgerparticipatie serieus te nemen en uit te voeren. Wat betekent loslaten en samenwerken kunnen we onze gemeente mooier en beter maken. 

Het kan anders

Met vriendelijke groet,


Namens Fractie de Regt


Clasien de RegtTerug