Algemene beschouwingen 2015

19-06-2015 18:22

Algemene beschouwingen 2015

Iedereen doet mee en doet het gewoon.

Het is weer juni en juni staat inhet teken van de algemene beschouwingen en de jaarstukken. Als gemeenteraad moeten we de jaarstukken beoordelen en de Kadernota2016-2019 goed keuren. Allereerst wil ik namens Fractie de Regt allebewoners, groot en klein bedanken voor hun bijdragen voor onze mooie gemeente. Dankzij onze inwoners is Etten-Leur een gemeente waarin hetgoed wonen, leven, werken en recreëren is. Dit willen we natuurlijkzo houden en waar zo nodig verbeteren. Dat dit de komende jaren eenfikse opgave zal zijn laat onze financiële positie overduidelijkzien. De tijd dat we meer geld binnen kregen dan eruit ging isverleden tijd. Het jaar 2014 wordt afgesloten met een negatiefresultaat van € 143.000,-  De gemeente moet van ruim 1 miljoen in2016 tot bijna 3 miljoen in 2019 een oplossing zien te vinden. Weteren fors in op onze reserves, nu nog 15 miljoen wat daalt naar 6miljoen aan het eind van 2019.

We zullen nu en in de toekomst keuzes moeten maken. Daarbij wordt gedacht aan een terug trekkende overheid. Dit is zeker niet verkeerd, maar om nu bijna alles op het bordje van onze inwoners te gaan leggen gaat wel heel ver.

Een paar voorbeelden die worden voorgesteld en de mening van Fractie de Regt hierover.

Is het een goede keuze om toeristenbelasting te gaan invoeren?  Nee, met het heffen van de
toeristenbelasting, is het maar de vraag of we daar daadwerkelijk het beoogde bedrag mee verdienen. Het onderzoek dat hiervoor is opgezet is nog niet afgerond, dus praten we over een aanname. Je kunt als raad niet op basis van een aanname een besluit nemen om toeristenbelasting in te voeren.

Het gaat ook wel erg ver om de boombakken en kerstbomen(€8.000,-)  weg laten en de dierenparkjes (
2 in totaal) weg te bezuinigen? Indien er dus niemand opstaat die dit wil gaan betalen en regelen dan is het einde verhaal. Nee, dit moeten we niet willen en het zijn druppels op een gloeiende plaat

Wat dan wel?

Slimmer aanbesteden, knippen van grote bestekken. Hierdoor hou je meer grip op uitvoering en kun je de
bedrijven die je vertrouwt en goed werk leveren meer werk gunnen. Het mes snijd aan twee kanten. Werkelozen aan het werk en meer opdrachten voor onze ondernemers. Immers het college heeft de ambitie om het aantal werkelozen naar beneden te brengen. Met de aanbesteding van de Streek is er voor de kleinere ondernemers uit onze gemeente en regio geen kans om woningen te bouwen. De eisen die worden gesteld zijn alleen invulbaar voor de hele grote bouwbedrijven in Nederland. Dit is goed voor BV Nederland, maar niet voor onze ondernemers en uit de regio.

In het verleden heeft men regelmatig alleen gekeken naar de laagste prijs criteria wat uitmondde in
"goedkoop is duurkoop"  en blijkbaar daar nog niet veel van geleerd.
Voorbeelden waarbij het fout ging:  de Parklaan en herstarten fietspaden en trottoirs waar van de laatste, de bewoners van het Schoonhout nu de wrange vruchten plukken. Door lang achterwege blijven van herstraten fietspaden en trottoirs moet er nu groot onderhoud plaats vinden.

Samen Leven:

Terug dringen en vereenvoudigen regels ook bij sociaal domein
Voorbeeld invoering nieuwe polis, omslachtig en bereikt niet alle chronisch zieken en gehandicapten.
Hier speelt zelfs het gegeven dat er een vorm van oneerlijke concurrentie plaats vind omdat men alleen via de polis Gemeente Extra Uitgebreid in aanmerking komt voor het vergoeden van het eigen risico. De compensatie regeling is bedoelt om de gehele groep chronisch zieken en gehandicapten te compenseren en niet alleen de groep die nu wordt bereikt. De doelgroep net boven het minimum kunnen de compensatie goed gebruiken Voorstel alle chronisch zieken en gehandicapten compenseren door eenmalig per jaar een bedrag toe te kennen.

Wonen:

Parkeertarieven omhoog, nee. De gemiddelde automobilist parkeert maar 45 min tot 1 uur in de
parkeergarage. De verhoging zal nog meer gaan leiden tot verdringen en uitbreiding van parkeren waar dit niet gewenst is. Om daar maatregelen tegen te nemen zijn weer financiële middelen nodig. Het is water naar de zee dragen om parkeertarieven te verhogen. Beter is om in overleg met ondernemers een uitrijkaart te verlenen aan bezoekers die b.v een bepaald bedrag hebben besteed. Dan is de kans
groter dat bezoekers langer in het centrum blijven. Een euro geef je maar 1 keer uit.

Sport:

We hebben in Etten-Leur goede en uitstekende sportvoorzieningen. Jammer is het dan te constateren dat
er voor voetbal, handbal, rugby, honkbal en hockey er veel financiële middelen zijn uitgetrokken en er voor Rowi geen mogelijkheden zijn om een beachvolleybalveld te krijgen. Is het niet mogelijk om deze velden te realiseren op het Trivium naast de sporthal? Men hoeft alleen een zandbed aan te leggen. Mocht er in de toekomst toch gebouwd gaan worden dan kan dit zand hergebruikt worden.


In het bijlageboek van de Kadernota is te lezen dat er in 2019 een voornemen ligt om woningen te bouwen in Haansberg-Oost. Een goede ontwikkeling, immers dat betekent extra inkomsten. Fractie de Regt gaat er wel vanuit voordat er gebouwd gaat worden de afspraak wordt nagekomen dat de verkeersafwikkeling eerst in beeld wordt gebracht en wordt geoptimaliseerd.  Of zou misschien de Aletta Jacobslaan doorgetrokken worden?

Reserves cultuur en compenserend groen.

De plannen om nogmaals € 525.000,- uit te trekken voor aanleg/ voltooien ecologische verbindingszones
mag in de ijskast gezet worden. Eerst financiën op orde en dan geld uittrekken voor voltooien of aanleg nieuwe natuur.  De reserves die momenteel in het potje cultuur staan, mag minder. Je kunt het niet uitleggen dat er op subsidies wordt gekort maar wel geld uitgeven aan kunst. Het is en blijft geld van onze inwoners.

Al met al is de Etten-Leurse inwoner best tevreden. Communicatie is regelmatig, hoe gek het ook klinkt,
onderwerp van gesprek. Soms gaat er wat fout en dan moet je als gemeente, gemeenteraad je fout herstellen. Samen staan we voor het in stand houden van onze voorzieningen. Als eenmansfractie de Regt hoop ik nu en in de toekomst prettig te kunnen blijven samenwerken met de andere fracties, griffie, college en ambtelijk apparaat.

 • 10 puntenlijst
  1. Knippen van grote bestekken
  2.Terug dringen regels en eisen ook in het sociaal domein
  3.Compensatie alle chronisch zieken en gehandicapten d..m.v eenmalige bijdrage.
 • 4. Inzetten op aanvullen en verbeteren toerisme en recreatie
  5. Invoeren uitrijkaart in samenwerking met ondernemers centrum.
 • 6. Verwerven van subsidies zowel provinciaal, landelijk als Europese subsidiepotten aanvragen
 • 7. Aanleg beachvolleybal op het Trivium.
 • 8. Verkeersafwikkeling i.v.m bouwen woningen Haansberg-Oost.
 • 9. Potje reserve cultuur halveren en bedrag overzetten naar algemene middelen.

Namens Fractie de Regt,

Clasien de RegtTerug