Brief Kelsdonk

College B & W Gemeente Etten-leur

Roosendaalseweg 4

4875 AA Etten-Leur


Datum: 10  juli 2015

Betreft: Ontmantelen Kelsdonk

Geacht college,


In Bn de Stem van donderdag 9 juli was een groot artikel gewijd aan het natuur en wandelgebied Kelsdonk. Staatsbosbeheer geeft aan dat wandelen te gevaarlijk is en dat er geen financiële middelen zijn om onderhoud te plegen. Het gebied waar de fractie over praat heeft als functie wandel- en fietsgebied en is een aantrekkelijk gebied om van de natuur te genieten. Staatsbosbeheer is belast met het in stand houden van het gebied Kelsdonk en om te zorgen dat het gebied toegankelijk blijft om te recreëren. Doordat Staatsbosbeheer niet meer in staat blijkt te zijn het gebied te onderhouden, dreigt een groot gebied geheel te worden afgesloten. Het zou zeer jammer zijn als men in de nabije toekomst niet meer kan genieten van dit uniek natuur gebied. 

Fractie de Regt vraagt zich af wat de afspraken waren die toentertijd gemaakt zijn bij de overdracht van dit gebied aan Staatbosbeheer. Het gebied is tot stand gekomen met subsidie geld en ruilen van gronden i.v.m de ruilverkaveling. Fractie de Regt kan zich niet voorstellen dat niet is afgesproken dat Staatsbosbeheer het gebied moet onderhouden en de toegankelijkheid garanderen. 

Fractie de Regt heeft dan ook de volgende vragen voor het college:

1 Was het college op de hoogte van het feit dat er slecht onderhoud heeft plaats gevonden in het gebied Kelsdonk?

2. Is het college op de hoogte gebracht door Staatsbosbeer over het ontmantelen van het gebied Kelsdonk?

3. Deelt het college de zorg van fractie de Regt, dat in de nabije toekomst het gehele gebied wordt afgesloten voor recreanten?

4. Is het college dezelfde mening toegedaan als fractie de Regt dat dit gebied te waardevol is om te ontmantelen?

5. Gaat het college in overleg met Staatsbosbeheer om te bezien of er een manier is om toch onderhoud te doen, zodat het gebied niet ontmanteld hoeft te worden?

6. Wat zijn de afspraken die men met de overdracht heeft gemaakt met Staatsbosbeheer?

7. Wordt Staatsbosbeheer financieel ondersteund door de gemeente?


Ik zie uw reactie graag tegemoet,


Met vriendelijk groet,

Namens Fractie de Regt,


Clasien de Regt