Brief compensatie


College B & W Gemeente Etten-leur

Roosendaalseweg 4

4875 AA Etten-Leur


t.a.v. Wethouder JP. Schouw


Datum: 13 juli 2015

Betreft: Compensatie chronisch zieken en gehandicapten


Geachte heer Schouw,


Tijdens de behandeling van de Kadernota heeft u als verantwoordelijk wethouder aangegeven dat het wettelijk niet mogelijk zou zijn om een compensatie regeling in te voeren met als doel om chronisch zieken en gehandicapten per jaar een eenmalig bedrag toe te kennen van €250,- 


Volgens onderstaande fracties is de wettelijke regeling helder en is artikel 2.1.7 van het wetsvoorstel WMO 2015 van toepassing. 


Uit onderstaande tekst die ook bij het amendement was gevoegd, blijkt dat het wettelijke ( artikel 2.1.7)  wel kan/mag en wij willen u hier nogmaals op wijzen. 

"Een forfaitaire regeling die gemeenten krachtens de Wmo kunnen formuleren heeft tot doel personen met een chronische ziekte en/of beperking met daarmee in verband samenhangende meerkosten financieel te ondersteunen. Het wordt voor gemeenten hiermee mogelijk om personen met een chronische ziekte en/of beperking met een inkomen boven het netto sociaal minimum een tegemoetkoming al dan niet in de vorm van een forfaitaire vergoeding te verstrekken."

"De mogelijkheid tot het verstrekken van een financiële tegemoetkoming is neergelegd in artikel 2.1.7 van het wetsvoorstel Wmo 2015. De regering handhaaft het uitgangspunt dat maatschappelijke ondersteuning voor iedereen toegankelijk moet zijn, ongeacht de hoogte van het inkomen en/of vermogen. Dat neemt niet weg dat indien gemeenten gebruikmaken van de mogelijkheid tot het verstrekken van een financiële tegemoetkoming op grond van de Wmo gemeenten vrij zijn in het stellen van criteria op basis waarvan inwoners recht hebben op een tegemoetkoming."

Tijdens de voorbereiding van het amendement duurde het een week voor er daadwerkelijk antwoord kwam op vragen betreffende het amendement. 

De vak-ambtenaar was op vakantie en de zeer behulpzame ambtenaar die de vragen moest beantwoorden wist niet dat er ook een wettelijke regeling is. 

Die wettelijke regeling maakt compensatie via een forfaitaire regeling mogelijk. Gezien de onduidelijkheid bij u en uw ambtenaar hadden wij meer medewerking verwacht. Graag hadden we gezien dat u eerst na zou gaan hoe het nu precies zit en dan een voorstel/ antwoord aan de raad zou voorleggen. 

Door uw argumentatie en antwoord blijft het voor ons echter onduidelijk waarom de gemeente de chronisch zieken en gehandicapten zonder de polis ' Gemeente Extra Uitgebreid'  niet wil compenseren. 

Graag zouden wij de reden van afwijzing willen vernemen.

De financiële bijdrage vanuit het Rijk voor 2015 is  €585.000,-  waarvan in 2015 € 345.000,- wordt besteed aan de polis 'Gemeente Extra Uitgebreid'. Er blijft €240.000,- over. In onze optiek zijn er geen goede argumenten te vinden die een afwijzing van compensatie voor een bredere doelgroep rechtvaardigen.  Het is in onze ogen niet terecht om personen die de polis 'Gemeente Extra Uitgebreid' hebben wel te compenseren en andere niet. 

Wij hebben omtrent deze materie dan ook een aantal vragen:

1. Bent u bereid om de mogelijkheid van compensatie toe te kennen aan personen die de polis 'Gemeenten Extra Uitgebreid' niet hebben?

2. Bent u bereid een voorstel voor te bereiden met alle ins- en outs en dat voor te leggen aan de gemeenteraad?

3. Bent u bereid een aanpassing te doen van de bestaande  compensatie regeling en in te voeren per 1 januari 2016?


Wij  zien uw reactie graag tegemoet,


Met vriendelijk groet,

Namens Fractie de Regt,           Leefbaar Etten-Leur          Ons Etten-Leur

Clasien de Regt.                        Louis Roks.                       Jose Lockx