Brief collectieve zorgverzekering

College B & W Gemeente Etten-leur

Roosendaalseweg 4

4875 AA Etten-Leur


t.a.v. Wethouder J.P. Schouw


Datum: 2 juni 2015

Betreft: Collectieve zorgverzekering


Geachte heer Schouw,


Graag uw aandacht voor het volgende:

De communicatie en uitvoering betreffende de nieuwe regeling opgenomen in het beleidsplan sociaal domein loopt helemaal zoals afgesproken. Chronisch zieken en gehandicapten die al gebruik maken van de collectieve zorgverzekering, via de gemeentelijke polis genaamd 'Gemeenten Extra', krijgen geen vergoeding van de eigen risico.


Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 november 2014 heeft u als verantwoordelijk wethouder de volgende toezegging gedaan:

 " Zegt de wethouder toe dat het college bereid is om de collectieve ziektekostenverzekering ook open te stellen voor chronisch zieken en gehandicapten met meerkosten met een inkomen boven 110% van de bijstandsnorm als het budget toereikend zal zijn."


Op de gemeentelijke website staat vermeld:

"Zorgverzekering voor minima uitgebreid

Momenteel kunnen mensen met een laag inkomen via de gemeente Etten-Leur een collectieve zorgverzekering afsluiten. De gemeente Etten-Leur heeft voor de minima een collectieve zorgverzekering via zorgverzekeraar CZ, de polis 'Gemeenten Extra'.

Polis 'Gemeenten Extra Uitgebreid'
Vanaf 1 januari 2015 is er naast de huidige polis 'Gemeente Extra' een uitgebreidere polis namelijk 'Gemeenten Extra Uitgebreid'. Dit uitgebreidere aanbod is het gevolg van het wegvallen van de rijksbijdragen op grond van de Compensatie eigen risico (CER) en de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (Wtcg)".

Ter uwer informatie:

Mevrouw X heeft een brief van de gemeente Etten-Leur ontvangen met daarin de melding dat zij het eigen risico van € 375,- vergoed krijgt van de gemeente. 


De brief van de gemeente was onduidelijk en onvolledig en gaf niet aan wanneer de betrokkenen de door de gemeente te ontvangen eigen risico van €375,- zou ontvangen. Verder worden alleen de mogelijkheden geschetst als men een uitkering heeft, maar niet in het geval van een AOW. 

Toch stond  duidelijk in de gemeente brief vermeld dat mevrouw in aanmerking komt voor vergoeding van het eigen risico door de gemeente en derhalve dus vanaf maart 2015 iedere maand een bedrag van €37,50 op haar rekening had moeten krijgen. 

Bij navraag bleek dat echter niet het geval te zijn omdat mevrouw wel een polis 'Gemeenten Extra' heeft, maar niet in het bezit is van een polis 'Gemeenten Extra Uitgebreid'. 

Bij navraag bleek dat mevrouw nooit geld heeft ontvangen en de brief niet had mogen krijgen omdat mevrouw niet de polis 'Gemeenten Extra Uitgebreid' heeft en daardoor niet in aanmerking komt voor vergoeding van het eigen risico.


Bovenstaande feiten geven aan dat de communicatie niet goed verloopt. Personen worden zo onterecht 'blij' gemaakt met de melding van compensatie van het eigen risico, maar dat vervalt als blijkt dat men niet het goede pakket heeft. 

Het feit dat men in de doelgroep valt is blijkbaar geen reden om het eigen risico te vergoeden. Jammer, want voor deze doelgroep was het nu juist bedoeld.

Ik heb daarom de volgende vragen aan u als verantwoordelijk wethouder:

Waarom is er een nieuwe polis gemaakt, terwijl de intentie van de gemeenteraad is om diegene die een collectieve verzekering hebben lopen via de gemeente te helpen? 

Bestaat er een mogelijkheid dat personen die in de doelgroep vallen, maar geen 'Gemeenten Extra Pakket' hebben toch het eigen risico vergoed krijgen?

Komen personen ook in aanmerking als ze in de doelgroep vallen, maar ergens anders een ziekenkostenverzekering hebben? 

Wordt de brief van februari aangepast, zodat die volgend jaar wel duidelijk en volledig is? 


Ik zie uw reactie graag tegemoet,

Met vriendelijk groet,

Namens Fractie de Regt,


Clasien de Regt