Brieven en vragen

 

Aan college van B en W

 

 

29 april 2015, Etten-Leur

 

 

Betreft: vragen vacature WMO adviesraad.

 

 

Geacht college,

 

 

Op donderdag 23 april was er een zeer nuttige bijeenkomst over de Participatiewet. Uitgebreid werd er stil gestaan bij het feit dat personen met een beperking ook een waardevolle bijdrage kunnen leveren in de maatschappij door ze in te zetten bij ondernemers en gemeentes. Het college en de raad heeft de ambitie uitgesproken om het aantal uitkeringsgerechtigden terug te brengen. Dit geldt mijn inziens ook voor personen met een beperking. Vreemd is het dan te constateren dat men de WMO adviesraad van het kastje naar de muur stuurt.

 

Bij de WMO adviesraad is momenteel een vacature voor een secretaris. De WMO adviesraad wordt in stand gehouden door vrijwilligers, echter als men beziet welke belangrijke taak de adviesraad heeft en de daarbij hoeveelheid werk is het zeer moeilijk om een vrijwilliger te vinden die secretaris wil worden. Vrijwilligers zijn zeer belangrijk en waar nodig moeten we als gemeenteraad, college en gemeente hun zoveel mogelijk ondersteunen. De WMO adviesraad heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om te bezien of op een andere wijze invulling kan worden gegeven aan de functie van secretaris.De WMO adviesraad ziet mogelijkheden om iemand met of zonder beperking aan te stellen als secretaris met behoud van uitkering en ondersteuning vanuit de gemeente. Dit met de achterliggende gedachte dat men werkervaring op doet om later een reguliere baan te verwerven.

De beantwoording vanuit de gemeente komt bij mijn vreemd over. Geldt de participatiesamenleving alleen voor de 5 O’s of doet de gemeente ook actief mee? College, waarom niet de bruggenbouwer zijn? De Participatiewet geeft genoeg mogelijkheden om samen met de WMO adviesraad een goede invulling te geven aan de vacature van secretaris.

 

Ik heb dan ook de volgende vragen voor het college:

  1. Gaat het college het gesprek aan met de WMO adviesraad om tot een oplossing te komen waarbij alle partijen worden geholpen, gemeente, werkelozen met of zonder beperking?

  2. Is het college bereid om bruggenbouwer te zijn tussen UWV, werkelozen met of zonder beperking om zodoende aan de vraag van organisaties zoals nu de WMO adviesraad te voldoen?

 

Ik zie de beantwoording van de vragen graag tegemoet,

 

Met vriendelijke groet,


Clasien de Regt 


D:\Documents\Desktop\LEL.png


1 juli 2020, Etten-Leur.


We doen het samen!!!


Beste Burgemeester/raadsvoorzitter. 


Etten-Leur we doen het samen, maar blijkbaar alleen als het het college en de coalitiepartijen daar zin in hebben. Tijdens de behandeling van de kadernota werd een fraai staaltje van arrogantie ten toon gespreid door APB, CDA en VVD. Totaal geen respect voor inwoners die nog de moeite nemen om naar de gemeenteraad te luisteren. APB, CDA en VVD hadden geen inbreng, hun technische vragen moesten we beschouwen als hun inbreng. Dat onze inwoners die vragen en antwoorden niet kunnen lezen nemen ze maar voor lief. Niet erg transparant. 

Als oppositiepartij hadden we 20 punten ingebracht die na onze mening goed doordacht waren en wellicht de financiële positie van Etten-Leur kan verbeteren. Na de eerste termijn gaf het college haar reactie op de inbreng van de fracties. Het is goed dat we op een stoel zaten, anders waren we van verbazing eraf gevallen. Het college gaf aan: we nemen alle suggesties van de fracties mee en komen er bij de behandeling van de begroting hier op terug.  De PvdA kreeg nog wel op 1 punt een reactie wat geen extra geld opbrengt en daar konden we het meedoen. 

Na de reactie van het college was het weer de beurt aan de fracties om een reactie te geven op andere fracties en reactie college. Er was blijkbaar afgesproken in de coalitie dat ze akkoord zouden gaan en niet verder wilden praten over de inbreng van andere fracties. De kadernota, is een belangrijke onderdeel waarin je als fracties een richting aangeeft en zaken aankaart die belangrijk zijn voor de begroting en onze inwoners. Deze kadernota kon wat het college en coalitiepartijen terug in de kast. Geen enkele reactie op onze 20 punten. Niet van het college en niet van het APB. CDA en VVD. Blijkbaar doen wij er niet toe. Onze inzet zal ze een zorg zijn, je zou als college en coalitie toch op z'n minst belangstelling kunnen tonen, toch? We doen het samen, ja dat klopt. Het college en coalitie doen het samen en Leefbaar Etten-Leur en de andere oppositiepartijen zoeken het maar lekker uit. 

Leefbaar Etten-Leur was het met deze werkwijze niet eens en heeft met steun van andere oppositiepartijen, uitgezonderd de PvdA want die vond dat we het voortaan maar schriftelijk moesten doen, het agendapunt doorgeschoven naar maandag 6 juli. 


Oké, wij zijn soms fel in onze bewoordingen en draaien niet om de hete brei heen. We draaien al een tijdje mee in de politiek en we kennen inmiddels de 'spelregels'. Het is je gegund of niet. In de politiek worden soms vieze spelletjes gespeeld over de rug van andere, dat weten we. Wij zeggen gewoon hoe en wat we er van vinden. We proberen altijd om zinnige bijdrages te leveren en zaken aan te kaarten. Dit alles niet voor onszelf, maar voor onze inwoners. Soms trappen we wel eens  op iemands tenen. Maar om geen antwoorden te krijgen op onze vragen en andere fracties wel, tijdens vergadering genegeerd worden , door een wethouder openlijk te worden uitgelachen en geen informatie te krijgen gaat veel te ver. Het is geven en nemen in de politiek en soms bereik je wat en soms moet je water bij de wijn doen. Echter de afgelopen jaren hebben we veel gepikt en geïncasseerd van dit college en coalitie partijen, maar genoeg is genoeg en nu trekken wij hier een grens. Misschien ligt het wel aan ons en verwachten we teveel van de samenwerking met dit college en coalitie. Normen  en waarden zijn mooie begrippen, maar waar zijn die van dit college en coalitie? Louis heeft zelfs tijdens een telefoongesprek met de burgemeester nog aangegeven dat er een heleboel zaken niet goed gaan nu en drukken we ons nog zacht uit. Heeft u als burgemeester, als raadsvoorzitter hier iets mee gedaan, nee. De vergadering van 29 juni was de druppel, de emmer is overgelopen en wij trekken hieruit de volgende conclusie. 


Leefbaar Etten-Leur blijft zich inzetten voor het belang van onze inwoners. Niet meer en niet minder, ondanks de tegenwerking. 

Dit is onze conclusie en daar zult u het mee moeten doen. 


Namens Leefbaar Etten-Leur,