Kadernota 2017 algemene beschouwingen

Als de tijd door je handen glipt........

Inleiding
Wat gaat de tijd snel, dit is weer de laatste Kadernota voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Voor fractie de Regt was het een bewogen, maar ook een leerzame periode. Ook al ben ik een eenmansfractie fractie, in deze gemeenteraad deden we bijna alles samen. Samen zoals we ook verwachten van onze 5 O's, samen aan de slag, samen doen we het gewoon.

Toch zie je dat bij bepaalde projecten het college de 5 O's links laat liggen. Wat was het mooi geweest als inwoners iets hadden mogen en kunnen doen met het mozaïek kunstwerk van Jan van den Brink. Het college doet het af onder het mom van veiligheid en tijdgebrek !! Het nieuwe zwembad is nog niet klaar en men kan toch samen met inwoners op een veilige manier het kunstwerk verwijderen. Samen kunnen we hier iets moois van maken.

Bestuur en Dienstverlening
Onze burgemeester gaat met pensioen en nu zijn we als gemeenteraad op zoek naar een nieuwe eerste burger. Fractie de Regt heeft de eer om ook in de vertrouwenscommissie te zitten en ziet dit als een mooie taak om onze inwoners van dienst te zijn.
Onze ouderen medemensen, zij zijn soms niet altijd zo handig in deze digitale wereld, dus meer aandacht hiervoor. Uit verslagen en rapporten blijkt dat zij onze hulp goed kunnen gebruiken. Ook is het blijkbaar nog steeds moeilijk om brieven in begrijpelijke taal te schrijven.
Trouwen in Etten-Leur is nog steeds veel te duur. Fractie de Regt heeft bij de begrotingsbehandeling in november het CDA gesteund om de leges naar beneden bij te stellen. Nu ligt er een brief dat dit niet, zoals beloofd, bij de Kadernota wordt opgenomen maar bij de begrotingsbehandeling van november. We worden als raad van het kastje naar de muur gestuurd.

Wonen
Etten-Leur is een fijne gemeente om in te wonen, te verblijven en te recreëren.

Echter, het is natuurlijk niet slim om wachttijden te creëren als het gaat om planologische aanpassingen. Ondernemers en inwoners willen met gemaakte plannen zo snel mogelijk aan de slag, en het brengt ook nog geld in het laatje. In deze Kadernota wordt er een tijdelijke medewerker aangesteld. Jammer dat dat niet al in 2016 is gebeurd, nu zijn we leges misgelopen en wat nog het belangrijkste is, inwoners, bedrijven, ondernemers zijn teleurgesteld.

Toegankelijkheid gebouwen
Vreemd, in 2016 was al beloofd om de gemeentelijke gebouwen WMO proof te maken, nu lezen we dat dit dus niet gebeurd is en dat er eerst nog een plan van aanpak komt. Het is toch heel belangrijk dat gebouwen goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor mensen met een beperking?

Verkeersveiligheid rond scholen
Nog niets veranderd……..
Hoe is het toch mogelijk, ja nog steeds zijn er ouders/verzorgers die zorgen voor onveilige situaties rond de basisscholen. Het besef dat ze kinderen in gevaar brengen is er nog steeds niet. Gelukkig zijn zij in de minderheid, maar toch moeten er maatregelen worden getroffen om voor een veilige schoolomgeving te zorgen. In het geval van de nieuwbouw van de vier Heemskinderen zijn de aanwonenden de dupe.

 

Leegstaande agrarische gebouwen

Nu en in de nabije toekomst zullen we een oplossing moeten vinden voor de leegkomende agrarische locaties. Ook in Etten-Leur zijn er locaties die hergebruikt dienen te worden.

De extra regelgeving vanuit de Provinciale Staten helpt daarbij niet. Onze agrarische sector verdient onze steun. Door nieuwe plannen van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant dreigt een koude sanering van boeren. Het is om te huilen. Letterlijk. Vele boerengezinnen zullen verdwijnen en schaalvergroting neemt toe! Dit mag toch niet zomaar gebeuren?? Fractie de Regt roept dan ook de andere fracties op om samen actie te ondernemen en de regelgeving rond de agrarische sector weer alleen uit Europese en Landelijke wetgeving te laten bestaan. Zonder agrarische sector zal de economie niet blijven draaien in Brabant en zal het probleem rond de leegstaande agrarische locaties nog groter worden.

 

Leven

Bewonersinitiatieven
In de kadernota valt te lezen dat het volledige budget van €75.000,- niet is gebruikt. Voor 2017 en 2018 staan er nog bedragen van totaal €140.000,-  Het is dan ook wel vreemd dat een bewonersinitiatief zoals het veilig maken van Etten-Leur door City AED's op te hangen, maar €750,- krijgt.

Fractie de Regt pleit er dan ook voor om initiatieven die mensenlevens kunnen redden te honoreren met een groter bedrag. Immers een mensenleven is niet in geld uit te drukken en bovendien hebben de initiatiefnemers zelf behoorlijk wat actie ondernomen. Door middel van een crowdfunding actie hebben ze geprobeerd zoveel mogelijk geld binnen te halen. Het resultaat 1 City AED.
 

Ouderen
Ouderen en Dementie: onze inwoners worden gelukkig steeds ouder. In ons beleid hebben we vastgesteld dat inwoners zolang mogelijk zelfstandig en in hun eigen omgeving moeten kunnen blijven wonen. Er zijn extra consulenten en medewerkers voorzien in de Kadernota. Dit beeld geeft aan dat men nu niet alle verzoeken, aanvragen, keukentafelgesprekken en indicaties kan doen. Onze inwoners willen graag in hun eigen omgeving blijven wonen, echter dit vraagt ook om aanpassingen, traplift, inloopdouche enz.  Keer op keer blijkt wel dat WMO daar heel moeilijk over doet en de kans van slagen ook na beroep heel erg klein (bijna nul) is voor medewerking aan de verstrekking. Fractie de Regt pleit voor extra budget voor de voorzieningen die aanvragers in staat stelt om langer in hun eigen omgeving te laten blijven. WMO voorzieningen moeten makkelijkere worden verstrekt. Door meer voor-zieningen te verstrekken kunnen onze inwoners ook meer gebruik blijven houden van hun sociaal netwerk.

 

Kwetsbare groep:

De ‘begeleiding’ is vanaf 2015 een nieuwe voorziening in de WMO voor een kwetsbare groep inwoners. Het is geen vrijwillige keuze van de cliënt om gebruik te maken van begeleiding. Er is ook geen mogelijkheid voor een vervangende oplossing. Er is besloten om de begeleiding in 2017 en 2018 op € 0,- te zetten.

Fractie de Regt wil hierbij pleiten om dit ook mogelijk te maken voor onze cliënten die onder de WLZ ( Wet Langdurige Zorg) vallen. Dit is een kwetsbare groep en zou gelijk gesteld moeten worden met onze cliënten in de WMO.
 

Cliëntondersteuning
In de Kadernota staat echt: "cliëntondersteuning gaan we gedeeltelijk zelf doen".
Het belangrijkste uitgangspunt van cliëntondersteuning is de onafhankelijkheid.

Fractie de Regt is het ook niet eens met het college om dit meer op het bordje van de WMO consulenten te leggen. Dit is niet hun taak. Laten we het zuiver houden en bij een eventueel tekort aan cliëntondersteuners hier MEE op aan spreken of via de KBO mensen hiervoor op leiden.

 

Wensenlijstje:
1. Extra budget voor verstrekking voorzieningen in en om het huis, zodat onze inwoners zolang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven.
2. Cliënten in de WLZ ( Wet Langdurige Zorg) de begeleiding op € 0,- te zetten.
3. Bewonersinitiatieven meer financiële middelen geven, zeker als ze zelf ook het initiatief nemen om geld in te zamelen of sponsors te vinden.

4. Geen WMO consulenten als clientondersteuners inzetten.                                                                                                  5. Terugdringen regelgeving vanuit Den Bosch betreffende de agrarische sector en oplossing voor leegstaande agrarische locaties.


Slotwoord
Al met al was het toch een fijne en goede periode voor fractie de Regt, ik wil dan ook via  deze weg alle inwoners bedanken voor hun vertrouwen die ze fractie de Regt hebben gegeven. Dank ook de andere fracties, griffie, college en pers voor de samenwerking.

Namens fractie de Regt,


Clasien de Regt